Skip het menu

Partners

Vanaf de start zijn meerdere partijen uit de omgeving betrokken om de gebiedsontwikkeling Grebbedijk vorm te geven. Inmiddels hebben acht partijen hun samenwerking in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd: provincies Gelderland en Utrecht, gemeenten Rhenen en Wageningen, Rijkswaterstaat, Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en Waterschap Vallei en Veluwe.

Partners van de Grebbedijk

Luchtfoto van rivier met kribben en ondergelopen uiterwaarden

Provincie Gelderland

Voor de provincie Gelderland biedt de versterking van de Grebbedijk een mooie kans om breder te kijken dan alleen naar bescherming tegen hoogwater.

Zo maken we samen het gebied niet alleen veiliger, maar ook aantrekkelijker.

Denk hierbij aan het maken van nieuwe natuur. Ook maken we het gebied mooier met beperkte, recreatieve mogelijkheden. Dit geeft een boost aan de omgeving. Zo werken we samen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

Riet in een uiterwaard

Provincie Utrecht

De gebiedsontwikkeling Grebbedijk, bestaat naast de versterking van de dijk, ook uit ontwikkelingen op het vlak van natuur, recreatie, ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid en duurzaamheid in de omgeving van de Grebbedijk. Het project is een echte win-winsituatie. De Grebbedijk krijgt de benodigde versterking en het Hoornwerk wordt beter zichtbaar. Hiermee wordt het achttiende-eeuwse militaire bouwwerk onderdeel van de moderne verdediging tegen het water. De provincie Utrecht draagt zo bij aan waterveiligheid, de leefbaarheid en in het landschap worden de historische elementen van onze provincie bewaard.

Zo houden we de historie levend en tastbaar.

Er is ook geld vanuit de Erfgoed Deal voor de inpassing van het Hoornwerk. Dat is een samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties, voor het behoud en gebruik van erfgoed bij ruimtelijke opgaven.

Zijriviertje, met de Grebbedijk en een deel van een woonwijk in Wageningen

Gemeente Wageningen

De Grebbedijk valt grotendeels op het grondgebied van Wageningen, maar beschermt een veel groter gebied. Als gemeente vinden we het belangrijk dat de belangen en wensen van onze inwoners goed in beeld komen. De dijkdenkers zijn daarvoor heel belangrijk.

Een van de ambities is dat het fietsverkeer gescheiden wordt van het gemotoriseerd verkeer voor de veiligheid van alle gebruikers van de dijk.

In het kader van de waterveiligheid en klimaatadaptie zou het mooi zijn als we een kleine waterplas kunnen creëren waar veilig gezwommen kan worden. Dit is ook een wens van onze gemeenteraad. Hiervoor zijn we nog wel afhankelijk van een aantal lopende onderzoeken.

Toren van de Cunerakerk in Rhenen

Gemeente Rhenen

De Grebbedijk ligt voor een deel in Rhenen, net aan de voet van de Grebbeberg. Veel van onze inwoners en toeristen wandelen en fietsen graag in dit gebied. We hebben een bescheiden rol bij de gebiedsontwikkeling van de Grebbedijk, we zijn vooral betrokken bij het laatste gedeelte van de dijk: het hoornwerk.

In Rhenen zijn we trots op het hoornwerk!

Dit stukje van de Grebbedijk is historisch erfgoed en werd in 2017/2018 al voor een gedeelte gerestaureerd. Het is onderdeel van de Grebbelinie en was daarin een belangrijke verdedigende schakel. Dat we dit verder versterken om ons nu te beschermen tegen hoog water, is een toepasselijke stap. Zo houden we het veilig én de geschiedenis levend. 

Bloemrijke dijk, met een deel droog gevallen rivier

Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat is het project van belang voor de Kaderrichtlijn Water.

Er wordt geïnvesteerd in de aanleg van een laagdynamische geul in de Plasserwaard, natuurvriendelijke oevers langs de Nederrijn en de waterplas in de Driehoek.

Hiermee draagt RWS bij aan de verbetering van het voortplantings- en de leefgebied van riviervissen, macrofauna en waterplanten.

Luchtfoto van de oude steenfabriek en het groen er omheen

Waterschap Vallei en Veluwe

Sterke dijken zijn van levensbelang, ze beschermen ons tegen het hoog water. Waterschap Vallei & Veluwe zorgt ervoor dat onze dijken nu en in de toekomst veilig zijn. We inspecteren, repareren en verbeteren ze. Alle dijken beschermen ons tegen het water. Maar de ene dijk is de andere niet. De Grebbedijk is een van onze primaire (belangrijkste) dijken. De Grebbedijk beschermt de Gelderse Vallei, een groot gebied met steden als Veenendaal en Amersfoort.

Er wonen veel mensen en de economische waarde van het gebied is hoog.

Daarom kreeg de Grebbedijk in 2017 een hogere norm. Om aan die hogere norm te voldoen, moet de dijk verbeterd worden. Dat is de reden dat wij in 2017 met partners in de omgeving gestart zijn met het versterken van de dijk en het herinrichten van het gebied. We kijken naar de kansen die het verbeteren van de dijk biedt, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie, natuurontwikkeling en ondernemerschap.

Kronkelende rivier met kribben

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is de trotse beheerder van riviernatuur langs de Neder-Rijn bij Wageningen. Al onze gebieden hier zijn Natura2000. Dat betekent dat we er zuinig op moeten zijn en dat we de natuur hier langs de rivier verder willen ontwikkelen.

We zorgen voor grotere soortenrijkdom en het verbinden met andere riviernatuur zodat het riviersysteem veerkrachtiger wordt en tegen een stootje kan.

We maken de uiterwaarden als leefgebied aantrekkelijk voor de kwartelkoning en het porseleinhoen en met hen dus ook voor andere vogelsoorten. Van de bloemrijke herinrichting profiteren ook de dagvlinders en vele insecten. Die zijn weer belangrijk voor de vogels. Dat alles doen we binnen de gebiedsontwikkeling Grebbedijk met de andere partners. De soortenrijkdom is straks in haar volle glorie vanaf de versterkte dijk te beleven.

Paarden die en dijk begrazen

Utrechts Landschap

De gebiedsontwikkeling Grebbedijk biedt kansen om het 18e-eeuwse Hoornwerk, onderdeel van de Grebbelinie, verder te herstellen en beleefbaar te maken. Daardoor krijgt het opnieuw een verdedigingsfunctie; dit keer als bescherming tegen hoog water. Als eigenaar van het Hoornwerk denkt Utrechts Landschap graag mee bij de planuitwerking van dit tracé. Het Hoornwerk is één van de meest cruciale onderdelen van de Grebbelinie.

We vinden herstel belangrijk, zodat het erfgoed in stand blijft én iedereen de geschiedenis van het landschap kan ervaren.

Omdat Utrechts Landschap ook beschermer is van natuur, hebben we als voorwaarde gesteld dat de natuur geen permanente schade oploopt. Waterveiligheid, erfgoed en natuur vragen om een zorgvuldig proces.