Circulaire Peiler Grebbedijk – beoordelingskader circulariteit

De provincie Gelderland, de provincie Utrecht, gemeente Wageningen, gemeente Rhenen, waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben als onderdeel van de duurzaamheidsambities voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk een beoordelingskader circulariteit opgesteld. Het waterschap heeft hiervoor een innovatiesubsidie vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma gekregen. Aan de Commissie is gevraagd hoe circulariteit bij de planuitwerkingsfase voor de gebiedsontwikkeling in het milieueffectrapport kan worden getoetst. Ook hebben de gezamenlijke partners aan de Commissie gevraagd of de Circulaire Peiler breder kan worden ingezet in de grond-, weg- en waterbouw (GWW-sector).  

Advies beoordelingskader circulariteit
De Commissie is enthousiast over het opstellen van een beoordelingskader circulariteit, wat innovatief is bij dijkversterkingen en gebiedsontwikkelingen. Hiermee kan worden getoetst welk ontwerp het meeste bijdraagt aan de circulariteitsdoelen. Het waterschap sluit zich aan bij de landelijke doelstellingen om in 2030 vijftig procent minder grondstoffen te gebruiken ten opzichte van 1990. De Commissie adviseert om het onderzoek te richten op keuzes die het meeste bijdragen aan deze doelen. Met het opstellen van een grondstoffen-, materialen- en energiebalans wordt dit inzichtelijk. Daarnaast adviseert zij te onderzoeken welke mogelijkheden er in de GWW-sector zijn om te sturen op de aard, oorsprong en terugneembaarheid van grondstoffen en materialen.
Dit kan grote invloed hebben in hoeverre ontwerpen circulair gemaakt kunnen worden. Ook vraagt de Commissie om het beoordelingskader navolgbaar te maken, zodat besluitvormers en omwonenden goed inzicht krijgen hoe verschillende ontwerpen bijdragen aan de circulariteitsdoelen. 

Meer informatie: https://www.commissiemer.nl/adviezen/3443