Voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk vastgesteld

Op 8 juli heeft het Algemeen bestuur van het Waterschap het Voorkeursalternatief (VKA) definitief vastgesteld. Hiermee is de vaststelling van alle procespartners afgerond.Alle gebiedspartners: Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, Gemeente Wageningen en Gemeente Rhenen hebben het VKA vastgesteld. Hierbij hebben diverse partijen de gelegenheid gehad om vragen te stellen en punten te benoemen die het project mee kan nemen in de volgende fase van het project. 

Deze periode heeft om een andere manier van vergaderen en besluitvorming gevraagd. Digitaal via Zoom of via Teams zijn besluiten genomen. Mooi om te zien dat dit binnen organisaties soepel is verlopen en niet heeft geleid tot vertraging van het besluitvormingsproces. 

Het bevoegd gezag (provincie Gelderland) publiceert het definitieve VKA op korte termijn. Daarnaast krijgen de indieners van een zienswijze een brief van het bevoegd gezag met daarin een reactie op hun zienswijze. 

Voorbereidingen planuitwerking
Het projectteam gebiedsontwikkeling Grebbedijk is momenteel bezig met de voorbereidingen op de planuitwerking, zoals het contracteren van een nieuw ingenieursbureau. Dit gebeurt projectbreed veel op afstand en online. Gelukkig kan het projectteam nu ook weer bij elkaar komen op het projectkantoor aan de Grebbedijk. Aan de dijk werken waar straks de verbeteringen voor het gebied en de versterking van de dijk plaats gaat vinden biedt inspiratie voor deze nieuwe fase van de planuitwerking.