Zienswijzen voorkeursalternatief behandeld

Natuurwaarden en verkeersstromen
In de zienswijzen wordt aandacht gevraagd voor onderwerpen zoals: het scheiden van verkeersstromen en natuurwaarden in relatie tot bijvoorbeeld het Hoornwerk, de waterplas en de wens voor een roeigeul. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor eventuele hinder en schade bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Definitieve VKA
Het VKA is vrijwel onveranderd. Het gaat dan om: de dijkversterking, het ophogen van het historisch Hoornwerk, realisatie van moerasnatuur als extra leefgebied voor diverse vogelsoorten, een geul voor de waterkwaliteit in de Plasserwaard, uitbreiding van het ooibos, een kleine ecologische verbindingszone voor wild en een waterplas voor zwemrecreatie met aan de zuidzijde een natuurlijke oever. Wel is een woning extra als maatwerklocatie toegevoegd in het landelijk gebied en wordt cultureel erfgoed expliciet benoemd. Hier vindt u alle documenten over het definitieve VKA.

Natuurbescherming
De waterplas met recreatie in de Driehoek is één van de voorgenomen ambities uit het VKA en ligt in een beschermd Natura2000-gebied. Om de waterplas uit te kunnen voeren, is een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig. Om die vergunning te krijgen moet een ADC-toets succesvol doorlopen worden. In een dergelijke toets moet aangetoond worden dat er geen alternatieve locatie is, er een dwingende reden van openbaar belang is en de aangetaste natuurwaarden moeten vooraf gecompenseerd worden. De uitkomst van deze ADC toets is daarmee bepalend voor de waterplas.

Klik hier om naar de documenten te gaan.